درهای بسته (Persian)

او هر روز
به صدها منازعه
پایان می‌دهد
با موضوع یکسانِ
«برو داخل جا هست؛ کجا برم؟جا نیست»
تنها با بستن درها؛
راننده اتوبوس بی آرتی
معمولا او نمی بینیم
و فقط همین دو شباهت را دارد با
مدیر اداره دولتی

#فرزاد_جهانبانی
سروده ۲۷۸

#Farzad_Jahanbani
Poem 278

by Farzad Jahanbani

Comments (1)

تشبیه خوبی بود ، در باره ی عوارض خروج