کلید آورده ام (Persian)

مردم بیایید اینطرف، ای جان؛ کلید آورده ام
ایمان به من می آورید؛ایمان! کلید آورده ام

چون قفل بر تلگ... زدند،...رام اش کنم با وی پی ان
بر سفره نه، بر هر موبایل، ارزانْ کلید آورده ام

#فرزاد_جهانبانی
سروده 302

#Farzad_Jahanbani
Poem 302

by Farzad Jahanbani

Comments (1)

It was a funny situation, only for Iran.