(Jan.20,1943 / Oklahoma)

Ph: Haiku: Parody #1 (Echo Poem)

#1

haiku
haiku
haiku

Abekah Emmanuel
April 2,2016

#2

towering haiku
minimalist snow melt dream
stands on sandy ground

Brian Johnston
April 2,2016

by Brian Johnston

Comments (1)

duh? .....................................