[zulu, Inkondlo] Umkhuleko (Ii)

Ngisahamba kuwo ohlabayo umhlabathi
Ngisawahlafuna wona anhlamvana amabele
Ithemba lami lihleli kuwe M’Veli-Nqangi
Ngoba wena uyiLanga lama langa ami
Uyinyanga ekhanyayo ebusuku bezinsuku zami
Akekho omunye M’Dali, ngiyazi!
Alikho elinye igama, ngaphandle kwelakho
Elakho(igama) engiyo khosela ngiphephele kulo
Wena othi ulapha kanti ulaphaya
Kanti undawo zonke...
Ngoba phela ungaphezu kwakho konke
Uwe owaziyo izinsizi zalomhlaba
Namhla kufika lelo langa lokuwelela
Uwe oyongihola, ungiholele kowakho
Umuzi oncwele, ogcwele uMusa noThando

by LLM Mbatha

Comments (0)

There is no comment submitted by members.