(5-28-42 / Washington state USA)

मुइ सुनलि I Heard

कहेल आरू
गजानन मिश्र

कहेल हो कहेल
नेइ बलि नेइ कहेबार।

कहेल आरु
मुइ सुनलि।

जेन्ता कहेल
सुनलि हेन्ता।
कहेबारटा तुमकु
लागला जेन्ता
सुनलाटा मके
लागला हेन्ता।

कहेबारटा आरु
सुनबारटा गुटे आए।

काॅबलि कहेमि
आगके पचरउछ
काहाके, पडुछे
जना तमके!

तपोवन, टिटिलागड, बलाङ्गिर
18/9/2019

User Rating: 5,0 / 5 ( 1 votes )

Comments (0)

There is no comment submitted by members.