Saro, Saro Pang Pagkakataon

Pigparumdom nin tagiti

An satong pagkamoot,

Dai ka daa maghali

Tanganing madangog ta an mga taramon

Na nagtitios satong laog.May Rosal sa higod,

An mga bayong may kansyon,

Kasubago,

gabos na nahihiling ta mga dahon,

An kasilensyuhan makabungog.Makaskas an dalagan nin paros,

Dangugon ta an rima sa atop,

Maghibi kitang daing supog.

by Frederick Maurice S. Lim

Comments (0)

There is no comment submitted by members.