Sin Of An Affair (In Zulu)

Izigamu zomunwe wokukhomba
zazungezela zabambelela esithupheni
owayelenga esiweni
Nowayebambelele esiqwini sobhaqa
ngasonta isthupha sami;
izinyembezi zangunga inhlamvu yeso lakhe
Lapho amehlo akhe eya anyamalala ukujuleni.

by Barry Lindelihle Mvelase

Comments (2)

ijulile inkodlo yakho Mvelase, ngiyifunde kabili! ....amazwi oju
luhle ulimi lwakho, lomndiyazo uhlale enhliziyweni yomfundi. Siya_! !