NNM ( / )

Snow Storm Olympia

This afternoon, I stopped working earlier
BecauseNortheaster storm has arrived.
There will be not much accumulation
However roads will be dangerous because of freezing rain
It's now four o'clock in the afternoon
Snow falls in fine flakes but steady and dense.
When I get home, my drive way has been fully covered with white flakes.
It was predicted that by night time snow will be few inches
It will rain tomorrow afternoon
But tonight, snow will turn into ice, freezing rain.
I am afraid that the accumulation of icy snow will bend down branches
Then the rain of ice will brake my white pine trees.

02152016
NHIEN NGUYEN MD

Translation of a Vietnamese poem of NHIEN NGUYEN MD:

BÃO TUYẾT OLYMPIA

Chiều nay tôi nghỉ sớm hơn
Bởi vì bão tuyết bắc đông thổi về.
Tuyết rơi sẽ chẳng có nhiều
Nhưng mà nguy hiểm bởi vì đá đông.
Bây giờ đã bốn giờ rồi
Tuyết rơi nhỏ hạt, bụi trời rắng bay.
Đường nhà, tuyết phủ trắng phau
Đến khi đêm xuống, sẽ dầy đốt tay.
Chiều mai trời sẽ đổ mưa
Nhưng đêm nay lạnh, tuyết thành đá đông.
Sợ rằng, đá nặng, cành cong
Rồi thêm mưa đá cây thông gẫy cành.

02152016
NHIEN NGUYEN MD

by NHIEN NGUYEN MD

Comments (0)

There is no comment submitted by members.