இன்பக் கனாப்போல தோன்றவில்லை அற்புதமாய்!

இரு விகற்ப நேரிசை வெண்பாக்கள்

அவனென்னைக் காதலிப்பான் என்றெண்ணி னேன்நான்;
அவனெந்தன் வாயி லளித்தான் - நவமுத்தம்;
நோய்ப்பட்ட ஓர்பறவை யானேன்; தெற் கேசெல்லும்
வாய்ப்பில் நிலையிலே நான்! 1

நவம் - புதுமை, புதிதாய், முதன்முதலாய்
வாய்ப்பில் - வாய்ப்பு + இல்லா

என்னையவன் காதலிக்கின் றானென் றறிந்தாலும்
இன்றிரவு துக்கத்தில் என்னிதயம்! - நன்றாக
நான்கண்ட இன்பக் கனாப்போல அம்முத்தம்
தோன்றவில்லை அற்புதமாய்த் தான்! 2

by Dr.V.K. Kanniappan

Comments (3)

Awesome I like this poem, check mine out
This sonnet so beautifully captures that desperate ache one feels in ones soul when apart from his love. Who of us has not felt it? That dreadful sense of helplessness when we desire to always be at our beloved's side, to tend to his every whim, to care for every need? So bound our we, so willingly captive in Love, that the pains of our true love's departure renders from us only a wistful sigh for his return, yet no protest at his leaving because of his sovereignty in our lives, and in our hearts. This is a desperate ache, indeed, and we are powerless to remedy it.
I was recently introduced to Shakespeare's sonnet and this one caught my attention; because partly it is sad, true, and applicable in life...well, long story short(sigh!) This is beautiful choice of words....Praise to Shakspeare! ! !