Ngubani U-Nelson Mandela?

Ngubani uNelson Mandela?
Nduxoleleni ndizibona ndibuza

Bath’ ungubani ngesiLungu?
Ahh! Nelson nyana womntu
Halala! Ndithi mandikubonge
Nangona lamehlo angazang’ akubone

Wen’ umde kunabo bafutshane
Wen’umdala kuneentshaba zakho
Ngubani ke onokwala iziyalo zabadala?
Ngubani onokuwabamba amaza?
Ndithi ndixelele ndiyabuza
Ngubani na onaloomandla?

Wena Madiba uyaziwa
eQunu, eQoboqobo naKuqumbu
Abanye bakubona kumabonwa-kude
Ewe kaloku sikubonela kude
Ngoba unobobuso bunye

Mna uyakundibona mhla
Ndikubonga ndikukhahlela ndisenjenje:

Aaah! Madib’ omdala, Madib’ omde
Mthembu wababonelw’ ukuthenjwa
Mthimkhulu owong’ imitha
Ngqolomsila ongenamsindo
Dlomo odloba akuv’ ingoma
Tyhini kaloku dalibhunga! ! ! !

Sopitsho wathi mhla lisibekele
Walibona ilanga lilongalonga
Ngaphaya kwamafu.
Wathi maliwubone umhlaba.

Elolanga lasentsona
Wena walibona
Ngaphaya kweentsimbi zasemjiva

Wakhusa ngobukhalipha
Wahlanganisa ngokuhlakanipha
Mhla amahlosi ayehlasela

Uyabona ke wena
Intle into oyenzele esi sizwe
Nangona wawungewedwa nje

Kodwa kukho ilizwi ekumele lizalekiswe
“kukho ixesha elimiselwe sonke isehlakalo
Naso sonke isiganeko sibekelwe ixesha”

Endikutshoyo ke mna koku:

Imana inye ngelanga
Nelanga linye ngemini
iKrismesi inye ngonyaka
Nonyaka soloko ujonge kwiKrismesi.

Ulifumene ithuba lokuqhuba
Imacimbi eyayikade ingena mqhubi
Asiqiniseki, akazi nditsho no Baw’ uMbeki
Ukuba kwakufanelekile
Noba mhlawumbi kwakunyanzelekile
Ukuba mayibe nguwe uRholihlahla.

Ibenguwe ozuza isitshaba
Sobukhosi kwabo badl’ubusi
Bekhawulela wena bengumkhosi
Bekukhawulela ngovuyo neenyembezi.

Ewe kaloku nguwe ukumkani onenkani
Nguwe umxolelanisi wabaxabanayo
Ngolunya, iKratshi nogonyamelo
Akunakuthi uligqesha lamanxeba
Uphinde udikwe kukudyojwa ligazi
Labo babethana ngokungazi
Uyalazi idushe eRawutini ngo-1990.

Ngenye imini uyakuba sisinyanya
Uyakuyishiya nani na inzala kaXhosa?
Ingaba uyakuwuzimasa na umzi kaPalo?
Uchophe nooHintsa nooNdlambe njalo-njalo

Ingaba umzekelo wobom bakho
Siyakuwukhumbula na nto kaBawo?
Ingaba siyakutshila na ngawo
Ingaba siyakuwusila siwusele de sikholwe?

Uze ungayinaki le ndelelo
Yalomntwana ungenambeko
Angayibuza njani na imvelaphi yexhego?

Kuthwa ungumntu wabantu
Kuthwa ungumntu ngabantu
Kuthwa Nkosi sikelela i-Afrika
Oko kwaziwa nasemaMelika

Lomsebenzi wakho asingomsebenzi
Nditsho ukuba kuwe apha ububom
Izolo ibibobakho ngoku bobam

Kwintswela-mfundo nentswela-ngesho
Kuthiwa ntinga ntinga ntaka
Kodwa ilifu elimnyama nalo liyabhabha

Qhawe lamaqhawe, ooTshatshu nooTshawe
AmaBaca namaMpinga, ooJola nooJwarha
Sithi kuwe, ewe ndiyazi sonke siyavumelana:
Nkunzi yesibaya senkululeko
Phakathi lokuphakamisa uphondo
Lwabaphilayo, abamileyo nabawileyo
Uphinda-phind’ umphotho phezu kweziphukuphuku.

Njengele nenjoli yobulungisa
Eyabilel’ abantu ingohluleki
Gqwetha elogqith’ ingqondo
Mlowo wenkundla yamaMpondo
Sithi libala ngezomhlaba
Ezibuhlungu azipheli.

Lithi lakuphum’ ikhwezi
Nditsho ndikhumbul’ ekhaya
Apho sidl’amazimba sidlale ngodongwe
Apho sibon’amantombi siwatsale ngeelokhwe
Hayi bazali sifun’ukuwabuza
Ntonje wona acinga sizakuwaphuza

Asazi noba isizwe siyakumfuza
Asazi noba isizwe siyakumlandela
Lowo unguTata kwabali qela
Lowo bathi ngu-Nelson Mandela.

by Nkululeko Mdudu

Comments (5)

It with each up and down It becomes known That life has sweet aspect to We must appreciate and respect
thanks a lot 2 Manage Like · Reply · 2h
L Sr Prasad Thank you brother Always...See more 1 · 2h
welcome epitacio tongohan 2 Manage Like · Reply · 1m
  It with each up and down It becomes known That life has sweet aspect to We must appreciate and respect