Poem Hunter
Poems
Balatedi Le Diketso Tsa Bona
(17 June 1867 – 2 September 1922 / Grenfell, New South Wales)

Balatedi Le Diketso Tsa Bona

Lefatshe le lehlohonolo hobane le na le ditiletile tsa balatedi ba batlang batho ba bang ba ruileng kapa ba hlomphehileng setjhabeng bao bona balatedi bana ba ka iphetolang balatedi ba bona.
Ho na le balatedi ba latelang batho batho ba bang hobane ba nahana hore batho ba bang ba balletse bona.Mohlala wa motho ya jwalo ke ngwana ya hanang ho ya sekolong ya botswa ya reng 'Ke yeleng sekolong hobane moholwane wa ka o ke titjhere o badile ho feta matithere kaofela? '
Naha ena e kotsing ya ho buswa ke batho ba ipolelang hore mmuso o ba kolota tjhelete e sa tlaleng mokoti.Ba itjwetsang hore ditshebeletso tsa mmuso kaofela ke tsa bona le metswalle ya bona e seng tsa setjhaba.Nna le basebetsi mmoho le nna re ntse re fuputsa sesosa sa taba ena.Ha ke bone ho hlokahala hore ke fane ka mohlala hobane balatedi ba mofuta ona re a ba fepa, re a ba apesa, neng neng ba tla re jwetsa hore re ba hlobudise re ba tentshe diphamphase.Re phela le bona re a ba tseba.
Hona mona hara rona ho nkga lefotha la balatedi ba reng bona Modimo o ba file tokelo ya ho ba baokamedi ba maphelo a batho ba bang ba sebeditseng ka thata hore ba be seo ba leng sona kajeno lena la kajeno.
Ke lapile ke ya lebenkeleng ke il ithekela se yang ka maleng.Ke ntse ke itsamayela ke itjella makwenyanyana a ka seterateng se seholo sa Mponeng ha ke re mahlo a mpona molatedi wa ka ya batlang ho ba mookamedi wa bophelo ba ka boo nna ke tsebang hore bo ntse bo theresela, boo nna monga bona ya tsebang hore ke nna feela ya ka lukisang mathata a ka.Empa mohlorisi wa ka ha a reke sefahleho.Ha a kgathalle maikutlo a ka.
Mahlo a hae a ne a le mafubedu ke re ale makhubedu tlere ke ho itlhokisa boroko matsatsi a lekgolo ho bonahala hore ha a ya bohlotha motho enwa bosiu ha bo ile ba ba basa tshekge a ntse a nahana ka nna le hore a ka etsa jwang hore a laole bophelo ba ka hore a lukisa ba hae bo senang bokamoso.
A ema ka pelaka hara seterata a phamisa matsoho hore a nthibe ke se ke ka tshola tlhako morong.Ya qala nthwane ya bua le nna yare 'Twatwatwa! '
Ha a rialo moeka ke ha a ne a batla hore 'Edward''.'Ha o sa shola o mpalehela ho tloha kajeno! 'Yare nkare ha o ka tseba ke batla jwang ho itlheka ke ikele sehlekelekeng se hole moo hkekeng ka pheta ke bona batho ba kang wena nkabe o sa bue le ho bua le nna sehata madikgwana ting empa Ramasedi modimo ya re kgalemang hore re se ke ra busetsa molamu sefateng a ntshebela are ke amohele hore le ba kang Mahlomafubedu eo le yena ke sebupuwa sa hae.Yaba o a qala o iketsetsa ratase ka nna.
'Motswalle wa ka.Ke utlwile hore ha kgwedi e tlang e qala o tlabe o qala ho sebetsa mane kontrakeng ya Harrison And Chaskalson.Ke utlwile hore hape wena ka ha o jele buka ho feta monga kontraka ba tlo o lefa ha raro ho feta Harrison le mora wa hae! L nna ke batla hoja le wena.Ke na le leqheka ka bophelo ba hao.'Pelo ya ka ya qhetsa madi.Pelo engwe ya re ke bitse maponesa.Engwe yare ke potlake ke late ditsotsi tsa seterateng sa ka ba tlo mmontsha ha pela di falla.Yare ha eka ke tla etsa ka moo pelo ya bobedi e mpolellang ka teng Tlatlamatjhola Modimo wa Mosotho a ntshebela ka tsebeng ya ka ya ka letona e neng e le yona e neng e sebetsa hantle are ke hopole dithuto tsa morena Mohlomi maloma morena Moshweshwe.Yaba kea hopola hore Mohlomi o itse (PEACE QUOTE BY MOHLOMI) KA BA KA LAJWA KE DITLHONG Mahlomafubedu yena a nna a tswela pele a mpolella merero ya hae ka nna a ka bona a ikotla sefuba ha a bona dikeledi tsa ka ha di wela fatshe ahla a hatella motho are'Ntho ya pele ha o fumana moputso wa hao wa pele ke batla ho tseba hore o kgotse bokae.Ho tloha tsatsing leo karete ya hao ya bankeng e tla dula ho nna hobane wena o bapala madaese.Ha ke o tshepe o nwa haholo etlare ha o se o tauwe o rekele malofa majwala.Ke tla o rekela diovarolo tse tsheletseng hobane ha o one o fihla mona Thokokwana o ne o sa tsebe feshene.Ha nka o dumelle hore ebe wena ya laolang tjhelete ya hao le bana ba hao, le mosadi wa hao; eo o e sebelletsang ka thata o tla mphonyoha.Ba bohlale ba o ratang ba sa tleng ho wena jwaloka nna ya o tsebang ha o kene mafureng ke re ba sa o lebaleng ha o kene hara tebetebe ya mathata, ba robalang robalang ka lephako le wena, ba tsohang le wena ha metswalle ya hao ya bohata e o furalla batho ba o kgathallang ba kang mosadi wa hao le bana ba hao bona ha ke batle hore ba o ntshe diatleng tsa ka.'
Ka fufullelwa.Ka utlwa madi a ka a tjhesa.Ka utlwa ke tlallana ke kgalefo e tshabeng.Ke ipolella hore setjhaba se tla ntshwarela hobane jwale ha ho ka moo nka etsang ke tlamehile ho tsholla madi.Ke fenethe sena senokwane se lekang ho nketsa lekgoba la sona.Yare ha ke re ke itukisetsa ho mo kgoromela ka utlwa letsoho la mmupi wa ka le mpholla mahetleng e ka Modimo wa rona maAfrika onkgopotsa hore ke hopole moo re tswang, eka o batla hore ke etse jwalo ka ntate Mandela ke tshwarele sera sa ka ke rute leloko le tlang molemo wa poelano bophelo bo nne bo hate butle bo tswele pele.Jwale mohlorisi wa ka a tona mahlo, a phamisa lentswe ha a bona hore ke makgatheng a ho inehela ke dumela hore bophelo ba ka kaofela bo taolong ya hae, a ntshupa ka monwana jwalo ka moahlodi e moholo lentswe la hae le tletse nyefolo are, ' O ne o re otla fella kae thaka ka? Ke na le rekhoto ya diketso tsa hao tsa botlatlapi kaofela.Ke wena ya neng a etela Sadike le Ntontolo pele tsatsing lane ha le ne le utswa dipompong lebenkeleng la ntate Kheswa, o a hopola a kere? Hape o ne o le teng ditaeseng ha Ngaka le Satjene ba ne ba ja Lucky tjhelete ya Ntate Velem.Ke o fumana o le molato qosong tsena kaofela.Ke o faena hore ha o qala mosebetsing kgweding e tlang o e tlise ho nna kaofela ke tla bona hore ke o fa bokae hoseng jwalo ke tla phatlalatsa ditaba tsa hao kaofela ha ho na kgarebe le ha e le ngwe naheng ena e tla dumela ho nka ditshwantsho le wena.Wena o bodile ke ho itshunyaka diketsong tsa bonyofonyofo le bobodu.O lehlohonolo hobane nna a o qenehela ebile ha ke batle ho ja tjhelete ya hao.Ke beile seo ke se batlang tafoleng.Ha re buisane.O a inehela kapa o reng? 'Mohopolo wa ka wa pele e ne e le o reng ke re a nqenehele a se ke a phatlalatsa ho fahla mmuso ha ka ka lehlabathe bongwaneng ba ka.Mohopolo wa bobedi e le o reng ke re ke sa ilo fahla mokgoditswana a re ha ke qeta ke o tshele ka botlong ke mo hase ka wona ke re a ka nna aya diheleng.Yare moo ke reng ke nka qeto ya ho latela mohopolo wa bobedi wa ho tsholla madi lentswe la Jehofa la nthiba la re ke bone mangeloi a basadi ba lekeishining ke bao ba tlile ho tla mpholosa.Ho 'MaDiBlueEyes hwa mo shobashoba ka di aparo a mo tshwela ka sekgohlela ngwanana wa makeishining a ntsha faele ya motho kaofela o tlatlarietsa a bua ka moo mmohlorisi wa ka a batlwang ke batho
ba halefileng bao a ba nketseng ditjhele ka mokgwa wa boqhekanyetsi ka teng.A re oa baleha ho 'MaDiCurves hwa mo lahla fatshe a mo tula hlohong
ka lefielo a ntse a re 'Ke ha kae ke o bolella hore o tlise tjhelete ya ka o nkolotang yona wena sefelekwane sa motho? Hobaneng o sa utlwe ha ke o bolella hore o se ke wa nna wa ngolla ngwaneso mangolonyana ka mepoleto o mobe o re o a mo rata yena a sa o rate? O batla ho mo senyeletsa lenyalo la ha e semaumau towe? '

A ntshireletsa jwalo Tlatlamatjholo wa rona Nnuku.Le wena ha ho ena le ntho eo kgathatsang moyeng Sibongile akere o ka nna wa kgutlela tumelong ya rona ya badimo ba rona ho na le hore o latele ditumelo tsa baditjhaba ba sa o batlng kapa le wena o se o ipitsa Isaac, monna tumelo ya hao e reng Tumelo?

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes )

Pablo Neruda

If You Forget Me

Comments (0)

There is no comment submitted by members.