NNM ( / )

Three "Cats" At Annville Paradise

There are three "Cats" in this house
Two cats are authentic,
The other "Cat" is a nickname for a female lover.
The authentic cats are so simple
When they want to talk, they just need to meow.
The nicknamed Cat is much more precious
Her smiles and loveful glances enrich her loving words.
There is a "Brother Tèo"
Which is a nickname for a male lover.
Now living together under the same roofs
So happy they are, for the Cats and the Tèo.

NHIEN NGUYEN MD
01102014


Translation of the Vietnamese poem


BA "MÈO" Ở ANNVILLE PARADISE - Poem by NHIEN NGUYEN MD


Nhà này thì có ba Mèo
Hai con mèo thật, một 'mèo-tình-nhân'
Mèo thật giản dị làm sao
Khi nào muốn nói chỉ cần meo meo.
Mèo-tình-nhân qúy hơn nhièu
Nụ cười, ánh mắt tăng thêm lời tình.
Nhà này có một anh 'Tèo'
Chữ này ám chỉ 'bồ tèo' tình nhân.
Bây giờ chung ở với nhau
Mèo Tèo hạnh phúc biết là bao nhiêu.

NHIEN NGUYEN MD
01102014

User Rating: 4,0 / 5 ( 10 votes ) 2

Comments (2)

I like this poem! When they want to talk, they just meowww ! ! !
The Three Cats at Annville Paradise Poem is very cute!