Mntanami

Kuduma izulu, liwuhloma phansi.
Qede liwujikijele ngaphesheya.
Ushitshe, indlela, yokuhlala.
Kwenzeka konke lokhu yimi, loya ngithithiza.
Ngihamba, ngiqhaqhazela njengobanjwe amakhaza.
Ngiyasinga, njengoxhoshwa ilanga kanti cha akunjalo.
Liphinde liwuphose, ngamandla manje.
Kuyacaca lithunyelwe kimi.
Angisaboni nakahle kulwile.


Ngiyacothoza, ngikhetha amabala.
Njengophethwe impehla.
Ngisadidekile, nginjalo ngizithuke, sengisemagcekeni.
Kuphinde, kuhlwe ngamandla ngime.
Awu nkosi, yami okwami.
Ngaqhaqhazel, kakhulu manje.
Njengophethwe idumbe.
Ngizofa la kazi kukwabani?
Ngibone isalukazi siza, siphinde size.
Sihleke, kuvele igeqe.
Qede sithi mntanami.

Zivele zehle.
Hawu 'umama' phela, lo.
Kudala ngabhunguka ekhaya.

by Ntombifuthi Thwala

Other poems of THWALA (1)

Comments (1)

I like this. It's very real. Keep up the good work.