PN ( / )

Ubuhle Bemvelo

Ubuhle Bemvelo

Bheka umuhle, umuhle sithandwa sami! umuhle.
Izinwele zakho zinjengomhlami wezimbuzi owehla entabeni.
Amazinyoi akho anjengomhlambi wezimvu ezisandwa kugundwa.
Izindebe zakho zinjengomucu obomvu, umlomo wakho muhle kakhulu.
Izihlathi zakho zinjengenxenye yepomegraneti.
Intamo yakho injengombhoshongo kaDavide,
owakhiwe ngemihlobiso emihlo.
Umuhle sithandwa sami! umuhle.

Izindebe zakho ziyaconsa izinyosi,
Uju nobisi kukhona phansi kolwimi lwakho.
Iphunga lezembatho zakho linjengephunga laseLebanoni.
Uyinsimu ehluthulelwe sithandwa sami,
Umthombo ohluthulelweyo nesiphephu esibekwe uphawu.
Uyisiphephu sensimu, umthombo wamanzi aphilayo,
Isifulafula saseLebanoni.
Umuhle sithandwa sami! umuhle.

Sithandwa sami uyakhazimula uyabonakala phakathi kwezigidi.
Ikhanda lakho liyigolide elicwenekileyo.
Isihluthu sakho sinententezo, simnyama njengegwababa.
Amehlo akho anjengamajuba ngasemifuleni yamanzi.
Izihlathi zakhe ziyizindima zamakha ezithaphuka iphunga.
Izingalo zakho ziyindilinga zegolide.
Ukubukeka kwakho kunjengeLebanoni.

Inkaba yakho ingumkhele oncweliweyo.
Isisu sakho siyinnqwaba kakolweni, obiyelwe ngeminduze.
Amathanga akho anjengezindilinga eziyimihlobiso.
Imilenze yakho iyizinsika zetshe elimhlophe,
Ezisekelweni ezinyaweni zegolide elihle.
Izinyawo zakho zinhle ezicathulweni zazo.
Bheka umuhle sithandwa sami! umuhle.

by Paiva Nkosinathi

by Paiva Nkosinathi

Comments (0)

There is no comment submitted by members.