Umgodlagodla: 1

Indlela yobomi ingummangaliso! !
Kubasase sivuke liphume ilanga lilihle
Nanxa kunjalo alikho elishona
lingenazo ezalo
Kungakho ngihuba ngihlabelela
ngithi ngiyabonga Baba
ngokuba ungisingatha ngomsawakho
Ebusheni balo
Ebudeni balo
Lize liyizilahla kunina
lithi cababa…
Kuze kube phakade
Simakade! !

by Haidee Majola

Comments (1)

Kunina! Thanks for sharing this poem with us.