MMB (08/02/1997 / Nyiräny, Rumbek)

Yecu Kristo

Yecu Kristo!
Yakoba wënde Madhɔl
Miliŋ de miliik
Wëntöŋ Nhialic tök yic dïäk
Nyɔŋde köc.

Në ya köl dun puɔthdhië
Akölde dhiëthdu, pɛɛi nïn thiärou ku dhiäc, pɛɛi thiäär ku rou
Dhiëëth nyan ɣeer Maria yï
Nyan dhïëŋ kën thɔny ke röör
Pinyde Bathlehem, de Judaya thɛɛr wär.

Në ya köldun puɔthdhië, Duluëŋda, akölde dhiëthdu
Ayagam, ayagam lɔn yïn wää, lɔn yïn duciëk
lɔn cï Nhialic yi tuöc në Pinynhom—ba pïïr.
Pïïr Pan-nhial→ Kua ce piir Pinynhom
Pïïr ca lëu yök, të nɔŋ wää, të nɔŋ maa
Të nɔŋ raan-dët path
Elö yïn, yïn yï tök.
Yïn kaye raan pïïr, pïïr nhiäk, pïïr athɛɛr wadë.

Yïn akëc bën Pinynhom cï bëny, bär cï milik.
Yïn acï bën cë aŋäŋ, kuɔr rɔt piny ci aŋäŋ
Dhiëth yï cï aŋaŋ— ɣön da Akaja
Ku tëëcyï këye Akaja cam.

Yïn acï bën në wëïkua
Ba ɣo bënë luök, ba ɣo luök
Bi wëikua pïïr, bi wëikua pïïr athɛɛr të le ɣok pandu.

Go ku yï man, tuc ku yi kɔc
Piät yï cï Cuär**, piät yï cï Ruëny**
Kamke kɔc rɛc, kɔc ke Pinynhom.

Wäda Yecu!
Yïn aci bën Pïnynhom ku thuɔu riɛnku
Rin adumuom kua
Nɔŋ ran gäm rɔt thou rin randië?
Acïn ran.
Eyïn yï tök, eyïn ace loy
Yïn ayeku ŋöth—ke yï bï bɛ dhiëth në dhiëthdë, në ye pinynhom
Në aköl ciën bi bën.

Yecu Kristo!
Yakoba wënde Madhɔl
Yïn ayagam, yïn ayagam ɣa puöu ebën
lɔn bïn Pinynhom neem aköl-ciën cï mɛn cïn ye göör në Bible yic.

Amen! ! ! !

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes )

Comments (0)

There is no comment submitted by members.