Sivelaphi, Singobani? (Xhosa Poem)

Yeyiphi eyona nzala kaXhosa?
Besifudula sineeNkomo bafika
basinika iiBhokhwe.Basinika iiWotshi
ekubeni besinalo ixesha.
Nani mabhinqa baninika iiFas'koti
phezu kwezo lokhwe.

Asingobelungu, asingobathwa,
singabahambi namaBani,
yaye siyazamkela nezi zixeko
zingqonge ezi lali zethu zimhlab'ubomvu.

Nina nto zooBani, oonyana neentombi
zomthonyama. Abantwana abahle kumth'omnyama.
Kuhle, kuntsundu, kulungile;
wena gwala hlala ulumkile,
usothuswa nasisithunzi sakho,
ud' uxolele ukusiph' umphako.
Wena mbhali hlal' ubalisa,
ngalemazi isoloko isehlisa,
ngalomthombo wegazi osoloko usophisa.

by Nkululeko Mdudu

Other poems of MDUDU (108)

Comments (0)

There is no comment submitted by members.