ତୁମ ହୃଦୟ Your Heart

ମତେ ଦରକାର ତୁମ ହୃଦୟ,
ରଖିଛ ବୋଲି କହୁଛ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଉପରେ।

ଦେଖ, ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ତଳେ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରତିମୁହୂର୍ତ।

ମତେ ମାର କି ତାର, ମୁଁ ତୁମର।
ବିଶ୍ୱାସ କର।

by Gajanan Mishra

Comments (0)

There is no comment submitted by members.