Zebra And Monkey Play Wrestling

Five kittens live in the open air.
It's so cold today so they try to keep themselves warm.
Now, it's early Spring but north winds are blowing.
Gusting winds make them feel like winter is returning.
The sun is playing the game of peek-a-boo.
When the sun shines, kittens lie basking in the sun.
After basking long enough, they feel energized and ready to play.
Now, three other kittens sit and watch sunshine and floating clouds
But Zebra wants to play with Monkey.
He lies down and gently taps on Monkey to invite her to play
Then suddenly they both agree in playing wrestling.
They grab each other by mouths and quickly they roll over.
Both stand up, ready for their next move with their gentle taps.
Suddenly, they grab each other by mouths and lock their paws for their second round.
They play few more rounds and then they stop.
They are happy with their play and it's a draw.

04082016
NHIEN NGUYEN MD

Translation of NHIEN NGUYEN MD 'S Vietnamese poem:

ZEBRA VÀ MONKEY VẬT NHAU

Năm mèo con ở ngoài trời
Hôm nay trời lạnh, chúng ngồi co ro.
Đầu xuân, trời nổi gió to
Khí trời lạnh lẽo như đông trở về.
Hôm nay, trời nắng hú tim
Khi trời có nắng, mèo tìm nắng phơi.
Nằm lâu, ấm nắng, vui chơi.
Ba mèo nhìn nắng, mây trôi buổi chiều.
Zebra muốn vật Monkey
Zebra nằm xuống, tay khều Monkey
Monkey đồng ý, đưa tay
Thế là chúng ngoạm, kéo nhau lăn vòng.
Đứng lên, thủ thế, tay vờn
Tay ôm, miệng giữ, lăn vòng hiệp hai.
Vật nhau thêm nữa mấy lần
Hai mèo thoải mái, đồng tài, nghỉ chơi.

04082016
NHIEN NGUYEN MD

by NHIEN NGUYEN MD

Comments (0)

There is no comment submitted by members.