Poem Hunter
Poems
[zulu, Inkondlo] Entabeni Isandlwana
LM ( / kwa-Zulu, SA)

[zulu, Inkondlo] Entabeni Isandlwana

Kwacishizibani, kwahlwemini!
Zatheleka ezakwaZulu zingangotshani
Habo! Kwachitheka gula-linamasi!
Kwash’ izikhotha
UZulu endlela zimhlophe
UZulu edl’ amadoda
UZulu emnyama ngenkani
Engasahlehli engasabheki emuva
Ibutho likaShaka!
Iklwa nesibhamu!
Wathinti bhubesi: impi!
Thula mntakwethu ungakhali
Kwaphequka bheshwana
Kwaketuka bhantshana elibomvana
Giya giya webutho likaNdaba
Uyadela wena osulapho
Maye! Umntakabani eSandlwana?


Kwathi angiyi qhubekise lenkondlo
Ngiyiqhubekise njalo-njalo
Noma amade ngingasenawo
Lusekhona ugqozi no fuqufuqu
Kuthi angimusho kuthi angibasho
Ngibabize ngamagama, amaqhawe
Ngingapheli ngingaphumuli ngingaphefumuli
Ngihlole umhlola owehlula abadala
Ubani ongaqeda ezenkosi ezamakhosi
Lingaphuma liyoshona entshonalanga
Nginkondloza, ngihaya ingoma kaZulu
Ziyoqoma kuphi ezakithi na
Uma izinsizwa zisele entabeni
Inyamazana iyolugaxa ucu, mina ngiyafunga
Thula mntakwethu ungakhali
Uyadela yena oselapho
Maye! eNtabeni iSandlwana!

User Rating: 3,6 / 5 ( 41 votes ) 1

Comments (1)

your poetry is real, your message is true but your audiance is me. wish to hear more about the Zulu land of your ancestors