Poem Hunter
Poems
[zulu, Inkondlo] Ukube Bewukwazi Uku Zi Bona
LM ( / kwa-Zulu, SA)

[zulu, Inkondlo] Ukube Bewukwazi Uku Zi Bona

Poem By LLM Mbatha

Ukube bewukwazi uku zi bona
Ngale ndlela engi ku bona ngayo
Ubuzo qondisisa ukuthi kungani
Ngi sangana kanjena ngawe
Ukube bewukwazi ukubona
Uku sina kwe nhliziyo yami
Lapho ngikubheka, emehlweni
Ubuzo ngi thanda kalula nje
Ngalolu thando nami engiku thanda ngalo
Kodwa ngeke wawa bona amazwe ami
Ngakho ke s’thandwa, thatha amazwi ami
Angiku nkonkoshelanga ngalo ku kuhlwa
Kepha, bese ngike ngakutshela yini?
Ukuthi uba lula kangakanani umzimba wami
Lapho ngi cabanga, ngi khumbula, ngi phupha
Ngiphupha ngawe uhleka- umamatheka
Kumunandi, sisobabili, Nomathemba-

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes ) 1

Robert Frost

The Road Not Taken

Comments (1)

Wow good i like it kakhulu


Comments