• Ά δ ε ι α

  Η ψ υ χ ή σ ο υ τ ώ ρ α ά δ ε ι α .
  Κ ο υ β ά ς χ ά λ κ ι ν ο ς μ ε τ ρ υ π ά σ τ ο ν π ά τ ο δ ε ν σ υ γ κ ρ α τ ε ί τ ο υ ς ό γ κ ο υ ς , μ ό ν ο λ ί γ ο ν ε ρ ό .
  Γ ι α ν α σ κ ο υ ρ ι ά σ ε ι τ ο μ έ τ α λ λ ο π ο υ σ ο υ έ φ ε ρ ν ε γ ο ύ ρ ι .... more »

 • Α δ ι έ ξ ο δ ο

  Γ ι α τ ί ν α κ λ α ι ς σ τ ο α δ ι έ ξ ο δ ο .
  Π ε ρ π α τ ά ς μ ε σ ύ ν τ ρ ο φ ο τ ο ν ε α υ τ ό σ ο υ .
  Σ ο υ σ κ ο υ π ί ζ ω τ α δ ά κ ρ υ α , σ ε κ ο ι τ ώ σ τ η ν μ ο ν α ξ ι ά σ ο υ . Κ α ι ς . Φ ω τ ι ά σ τ α π ν ε υ μ ο ν ί α σ ο υ .
  Σ κ ο ν τ ά φ τ ε ι ς , π έ φ τ ε ι ς τ ο κ ο ρ μ ί σ ο υ α φ ή ν ε ι σ η μ ά δ ι σ τ ο χ ώ μ α . Δ ε ν σ η κ ώ ν ε σ α ι δ ε ν θ ε ς ν α κ ο υ ν η θ ε ί ς έ χ ε ι ς χ α θ ε ί σ τ ι ς μ α ύ ρ ε ς σ κ έ ψ ε ι ς σ ο υ . Σ ε β ο η θ ά ω . Θ έ λ ε ι ς ν α ο υ ρ λ ι ά ξ ε ι ς ν α φ ω ν ά ξ ε ι ς , ό ρ θ ι ο ς τ ώ ρ α σ κ ύ β ε ι ς ν α α κ ο υ μ π ή σ ε ι ς τ ο π ε σ μ έ ν ο σ ο υ κ ο ρ μ ί , θ έ λ ε ι ς ν α π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ι ς α λ λ ά τ ο μ υ α λ ό σ ο υ μ έ ν ε ι π ί σ ω .... more »

 • Α ν α ζ ή τ η σ η

  Π ο σ ά σ κ ο τ ά δ ι α ν α χ ω ρ έ σ ο υ ν σ τ α κ ο υ τ ά κ ι α π ο υ κ ρ ύ β ε ι ς σ τ η ν κ α ρ δ ι ά σ ο υ
  Π ό σ ο σ κ ο τ ά δ ι ν α χ α θ ε ί σ τ ο φ ω ς τ ω ν μ α τ ι ώ ν σ ο υ .
  Δ ώ σ ε μ ο υ ζ ω ή .
  Π ά ρ τ η π ί σ ω .... more »

 • Α τ ι τ λ ο

  Π ε ς μ ο υ μ ι α λ ε ξ η
  Ν α κ α ν ε ι ρ η μ α μ ε τ ο π ο ι η μ α
  Π ε ς μ ο υ μ ι α λ ε ξ η
  Ν α σ β η σ ε ι τ η ν σ κ ε ψ η... more »

 • Α τ ι τ λ ο 2

  Σ ε ε ν α δ ω μ α τ ι ο μ ε κ ε ρ ι α
  Κ α ν α π έ δ ε ς κ α ι π ο λ υ θ ρ ό ν ε ς α ν α π α υ τ ι κ ε ς σ α ν τ η ν α γ κ α λ ι α τ η ς μ α ν α ς
  Κ α θ ο ν τ α ι ο ι φ ί λ ο ι μ ο υ , γ ν ω σ τ ο ι , α δ έ ρ φ ι α κ α ι σ υ γ γ ε ν ε ι ς
  Μ ι λ ο υ ν γ ι α μ ε ν α... more »

 • Ε ρ ω τ ά ς

  Γ ι α τ ί τ ο λ έ ν ε α γ ά π η ;
  Γ ι α τ ί μ ι λ ο ύ ν γ ι α α υ τ ό μ ε χ α ρ ά ;
  Γ ι α τ ί ;
  Γ ι α τ ί ό λ ο ι τ ρ έ χ ο υ ν ξ ο π ί σ ω τ η ς ;... more »

 • Α ϋ π ν ί α

  Τ α β ρ ά δ ι α π ο υ δ ε ν μ π ο ρ ε ί ς ν α κ ο ι μ η θ ε ί ς , η θ ο λ ή μ ο υ ε ι κ ό ν α ξ ε π ρ ο β ά λ ε ι μ έ σ α α π ό τ ο ν α π έ ν α ν τ ι κ α θ ρ έ φ τ η .
  Μ ε κ ο ι τ ά ς π ο υ χ α μ ο γ ε λ ά ω μ ε λ α γ χ ο λ ι κ ά .
  Σ ο υ δ ί ν ω τ ο τ ε λ ε υ τ α ί ο μ ο υ λ ο υ λ ο ύ δ ι τ υ λ ι γ μ έ ν ο σ ε ε φ α ρ μ ο σ τ έ ς γ ά ζ ε ς .
  Τ ο α κ ο ύ μ π η σ α σ τ ο ξ ύ λ ι ν ο σ ο υ κ ο μ ο δ ί ν ο .... more »

 • Δ Ρ Ο Μ Ο Σ

  Σ ε β α σ ά ν ι σ α π ο λ ύ μ ι κ ρ ή μ ο υ σ κ έ ψ η κ α ι τ ώ ρ α μ ε ε κ δ ι κ ε ί σ α ι .
  Μ ε έ χ ε ι φ υ λ α κ ί σ ε ι η σ κ ό ν η π ο υ σ η κ ώ ν ε ι τ ο β α ρ ύ κ α ι σ υ ρ τ ό μ ο υ β ά δ ι σ μ α
  Β α δ ί ζ ω σ ε δ ρ ό μ ο μ α κ ρ ύ . Μ ι α α τ ε λ ε ί ω τ η ε υ θ ε ί α , κ α ι κ ο ι τ ώ τ ι ς π λ ε υ ρ έ ς τ ο υ δ ε ξ ι ά , α ρ ι σ τ ε ρ ά . Ψ ά χ ν ω μ ε ς τ α π ρ ό σ ω π α τ η ν δ ι κ ή σ ο υ μ ο ρ φ ή
  Ε ύ χ ο μ α ι ν α μ ε τ υ φ λ ώ σ ε ι η λ ά μ ψ η τ ω ν μ α τ ι ώ ν σ ο υ , ν α α κ ο ύ σ ω τ η ν φ ω ν ή σ ο υ σ τ ο τ ε λ ε υ τ α ί ο μ ο υ β ή μ α .... more »

 • Ζ ω

  Λ ύ γ ι σ α π λ έ ο ν ….
  Ο ι ί δ ι ε ς π α ρ α σ τ ή σ ε ι ς .
  Θ έ α τ ρ ο τ ο υ π α ρ ά λ ο γ ο υ δ ε ν έ χ ω ό μ ω ς ρ ό λ ο ο ύ τ ε ε ί μ α ι θ ε α τ ή ς …..
  Σ ύ ρ μ α τ α μ ε κ ρ α τ ο ύ ν σ τ η ν μ έ σ η .... more »

 • Η π ό λ η

  Ρ α κ έ ν δ υ τ ε ά γ γ ε λ ε , π α ί ξ ε τ η ν μ ι κ ρ ή σ ο υ φ υ σ α ρ μ ό ν ι κ α σ τ η ν γ ω ν ί α τ ο υ δ ρ ό μ ο υ κ α ι π ε ς μ α ς π ω ς έ π ε σ ε ς ε δ ώ .
  Π ε ς μ α ς γ ι α τ ί φ ο β ά σ α ι τ ο ν χ ε ι μ ώ ν α κ α ι α γ ά π η σ ε ς τ α κ α λ ο κ α ί ρ ι α μ α ς .
  Τ ι σ ε έ φ ε ρ ε ε δ ώ , κ α ι π ω ς έ χ α σ ε ς τ ο ν δ ρ ό μ ο α π ό τ α σ ύ ν ν ε φ α .
  Κ ρ υ ώ ν ε ι ς , ζ ε σ τ α ί ν ε σ α ι σ α ν κ α ι μ α ς σ ε α υ τ ή ν τ η ν π ό λ η , α λ λ ά π ο τ έ δ ε ν θ α ε ί σ α ι σ α ν κ α ι μ α ς …τ ο ξ έ ρ ο υ ν κ α ι σ τ ο λ έ ν ε μ ε τ α μ ά τ ι α .... more »

 • Κ ε λ ί

  Τ α ό ν ε ι ρ α μ ο υ φ ε ύ γ ο υ ν σ α ν τ α ξ ι δ ι ά ρ ι κ α π ο ύ λ ι α .
  Γ υ ρ ί ζ ο υ ν μ ό ν ο γ ι α ν α γ ε μ ί σ ο υ ν τ ι ς κ ό χ ε ς τ ο υ ά δ ε ι ο υ δ ω μ α τ ί ο υ σ ο υ , φ ω λ ι ά ζ ο υ ν σ τ η ν κ ε ν ή σ ο υ ψ υ χ ή . Τ ό σ ο β α θ ι ά π ο υ δ ε ν μ π ο ρ ε ί ς ν α τ α δ ι α β ά σ ε ι ς .
  Τ ο χ ε λ ι δ ό ν ι έ κ α τ σ ε σ τ α β λ έ φ α ρ α σ ο υ , π ί σ ω α π ό τ α κ ά γ κ ε λ α σ ο υ έ δ ω σ ε έ ν α λ ο υ λ ο ύ δ ι .
  Τ ο σ φ ή ν ω σ ε ς α ν ά μ ε σ α σ τ α τ ο ύ β λ α κ α ι α υ τ ό τ ώ ρ α ζ ε ι μ ε τ η ν α γ ω ν ι ά σ ο υ κ α ι τ ο ν ι δ ρ ώ τ α σ ο υ π ο υ τ ρ έ χ ε ι σ τ ο σ κ ε λ ε τ ω μ έ ν ο σ ο υ κ ο ρ μ ί κ ά θ ε β ρ ά δ υ .... more »

 • Μ ι κ ρ ο π ο υ λ ι

  Ε λ α ν α κ ο υ ρ ν ι ά σ ε ι ς μ ι κ ρ ο π ο υ λ ι σ ε τ ο υ τ η τ η ν α γ κ ά λ η π ο υ ε μ α θ ε ν α χ α ν ε ι
  Π ε ς ε ν α τ ρ α γ ο υ δ ι , ψ υ θ ι ρ ι σ τ ά κ α ι σ ι γ α ν ά .
  Κ α ν ε μ ε ν α τ ρ ο μ ά ξ ω α π ο τ η ν π ρ ο σ μ ο ν ή
  Ν α μ ε τ ο υ σ ι ώ σ ω α π ό ψ ε τ ο υ ς φ ό β ο υ ς σ ο υ σ ε λ ο υ λ ο υ δ ι α , ν α τ α κ ό ψ ω κ α ι ν α τ α π ρ ο σ φ έ ρ ω σ τ ο ν α ρ ρ ω σ τ ο κ ό σ μ ο .... more »

 • Π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α

  Ξ ύ π ν η σ α κ α ι τ ώ ρ α τ ο μ ι σ ώ τ ο ό ν ε ι ρ ο μ ο υ .
  Μ ε ά φ η σ ε ν α π ε θ ά ν ω ..
  Ρ ί ζ ε ς κ ό ν τ ε ς , π ρ ο σ ε υ χ ή α ν τ ι γ ρ α μ μ έ ν η .
  Κ λ ε φ τ ή ς η σ κ έ ψ η , τ σ ε κ ο ύ ρ ι σ τ ο λ α ι μ ό . Μ ί σ ο ς τ ώ ρ α η ε λ ε υ θ έ ρ ι α .. Π ό ν ο ς , ψ έ μ α .... more »

 • Σ τ ο κ έ ν τ ρ ο

  Μ π ε ς τ ώ ρ α φ ί λ ε π α λ ι έ , κ α ι δ ώ σ ε μ ο υ τ ο κ ι τ ρ ι ν ι σ μ έ ν ο φ ύ λ λ ο τ ο υ λ ο υ λ ο υ δ ι ο ύ π ο υ ο ι ρ ί ζ ε ς τ ο υ π ν ί γ ο υ ν τ ώ ρ α τ η ν κ α ρ δ ι ά μ ο υ .
  Ά π λ ω σ ε τ ο χ έ ρ ι σ ο υ κ α ι σ τ ο λ ε ι ψ ό μ ο υ σ ώ μ α ρ ί ξ ε μ ό ν ο έ ν α φ ύ σ η μ α σ υ μ π ό ν ι α ς .
  Δ ε ς μ ε ν α α φ ή ν ο μ α ι σ τ ο τ υ φ ώ ν α τ ω ν σ υ ν α ι σ θ η μ ά τ ω ν , τ α χ ε ί λ η τ ω ν φ ί λ ω ν ψ ε λ λ ί ζ ο υ ν λ ό γ ι α π α ρ ά ξ ε ν α , κ α ι χ ι λ ι ο ε ι π ω μ έ ν α .
  Κ ο ι τ ά ζ ω τ ο π ο τ ή ρ ι μ ο υ .. ε κ ε ί β ρ ί σ κ ω τ ι ς ε ρ ω τ ή σ ε ι ς τ η ς ψ υ χ η ς , κ α ι μ ε μ ι α γ ο υ λ ι ά τ ι ς χ ά ν ω ....κ α ι ο α ν ί ε ρ ο ς κ ύ κ λ ο ς δ ε ν σ τ α μ α τ ά ....... more »

 • Σ ύ ρ μ α -ο κ α ι ρ ό ς τ η ς π ρ ί ζ α ς

  Σ ο υ γ ρ ά φ ω κ ά τ ι μ α ύ ρ α γ ρ α μ μ α τ α , σ ε σ κ ο ν ι σ μ έ ν α π α λ ι ό χ α ρ τ α …κ ά π ο τ ε έ τ σ ι ή τ α ν η α ρ χ έ ς σ ε σ ε λ ί δ ε ς τ ω ν β ι β λ ί ω ν , θ υ μ ά σ α ι ρ ε .
  Τ ώ ρ α τ α ί δ ι α μ α υ ρ ι σ μ έ ν α λ ό γ ι α μ ο υ τ α σ τ έ λ ν ω μ ε α σ ύ ρ μ α τ ο . Ε ί ν α ι γ ε μ ά τ ε ς π ι κ ρ ά η ώ ρ ε ς τ η ς ο θ ό ν η ς .
  Κ ά θ ε σ α ι σ ε π ι ά ν ο κ α ι η σ κ α κ ι έ ρ α μ π ρ ο σ τ ά σ ο υ κ ι ν ε ί τ α π ι ο ν ι α σ τ ο μ υ α λ ό σ ο υ . Τ α ά ψ υ χ α ξ υ λ ά κ ρ ύ β ο υ ν κ α ι α υ τ ά σ ύ ρ μ α τ α π ο υ τ α χ τ υ π ά ς μ ε β ί α α λ λ ά δ ε ν ε ί ν α ι η λ ε κ τ ρ ι κ ά μ ω ρ έ δ ε ν ε ί ν α ι σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν α μ ε κ α μ ί α ε τ α ι ρ ί α δ ε ν ε ί ν α ι τ ί π ο τ α κ α ι ε ί ν α ι τ ο ό λ ω ν .
  Κ ά π ο τ ε α ρ κ ο ύ σ ε α υ τ ό τ ο τ ί π ο τ α γ ι α ν α σ ε π ά ρ ε ι τ ο μ ε σ η μ ε ρ ι , ν α α κ ο ύ σ ε ι ς , ν α γ ε υ τ ε ί ς . Τ ώ ρ α σ ο υ λ έ ν ε μ π α τ α ρ ί ε ς κ α ι ο θ ο ν ε ς , τ α μ π ε λ ε ς κ α ι ε τ ι κ ε τ ε ς τ ι γ ε ύ σ η θ α έ χ ε ι ο ε ρ ω τ ά ς τ ι ή χ ο κ ά ν ε ι τ ο κ ο ρ μ ί τ η ς .... more »

 • Τ ε λ ω ν ε ί ο

  Σ τ ο τ ε λ ω ν ε ί ο τ ο υ κ ό σ μ ο υ κ ά θ ο μ α ι μ ό ν ο ς .
  Ο ι π λ η γ έ ς π ο υ δ ε ν κ λ ε ί σ α ν ε ο ι α π ο σ κ ε υ έ ς μ ο υ σ τ α σ ύ ν ο ρ α .
  Α υ τ ή η μ ι α , η κ ά θ ε μ ι α δ ε ν θ α έ ρ θ ε ι π ι α .
  Π έ ρ α σ ε π ρ ι ν α π ό μ έ ν α .... more »

 • Τ ο α τ ε λ ε ι ω τ ο ..

  Θ α η θ ε λ α ν α μ η ν υ π α ρ χ ε ι ς
  Ν α μ η ν υ π η ρ ξ ε ς π ο τ ε ..ο χ ι ν α μ η ν ε ι χ ε ς γ ε ν ν η θ ε ι κ α ι ο υ τ ε ν α π ε θ α ν ε ι ς θ έ λ ω .
  Α π λ α ν α μ η ν σ ε ε β ρ ι σ κ α π ο τ ε .
  Ν α μ η ν μ ε σ υ ν α ν τ ο υ σ ε ς , ν α μ η ν ε ρ χ ο σ ο υ ν π ο τ ε σ τ η ν ζ ω η μ ο υ .... more »

 • Τ ρ α γ ο ύ δ ι γ ι α σ έ ν α

  Ε ί μ α ι δ ω ν α α κ ο ύ σ ω τ η ν λ ύ π η τ η ν μ ε γ ά λ η ν α α φ ο υ γ κ ρ α σ τ ώ τ ο ν π ό ν ο .
  θ α ε ί μ α ι ε κ ε ί ν α ζ ε σ τ α θ ε ί ς ν α γ α λ η ν έ ψ ε ι ς κ α ι μ ό λ ι ς ξ ε θ υ μ ά ν ε ι ς μ ι α α ν ά σ α ν α μ ο υ κ λ έ ψ ε ι ς .
  Μ ό λ ι ς φ ύ γ ε ι ς κ α ι π ά λ ι μ ό ν ο ς θ α ‘μ ε μ ό λ ι ς χ α θ ε ί ς κ α ι π ά λ ι τ ο σ κ ο τ ά δ ι θ α μ ε π ά ρ ε ι δ ε ν θ α β ρ ί σ κ ω λ έ ξ ε ι ς ν α γ ε μ ί σ ω τ ο π ο τ ή ρ ι μ ο υ . Κ ά π ο τ ε τ α φ ι λ ι ά σ ο υ έ φ τ α ν α ν , τ ώ ρ α κ λ α ί ω μ ό ν ο ς κ α ι π ά ν τ α μ ό ν ο ς ε ί μ α ι .
  Π ο τ έ δ ε ν θ α φ ύ γ ω , δ ε ν θ α σ ε α φ ή σ ω... more »

 • Φ ι λ ο ς

  Λ ε ξ η α γ ι α , λ ε ξ η μ ε ν ο η μ α π ο υ λ ε ξ ε ι ς δ ε ν κ ρ α τ α ν ε
  Φ ι λ ο ς , ε ν α ς κ α θ ρ ε φ τ η ς π ο υ δ ε ι χ ν ε ι ..
  Ψ ε γ α δ ι α , α λ η θ ε ι ε ς ψ ε μ μ α τ α .
  Τ ο α λ λ ο σ ο υ κ ο μ μ α τ ι , α υ τ ο π ο υ σ ο υ λ ε ι π ε ι α υ τ ο π ο υ ο θ ε ο ς φ ω λ ι α σ ε μ ε σ α σ ο υ , κ α ι μ ο ν ο ς δ ε ν μ π ο ρ ε ι ς ν α θ ρ ε ψ ε ι ς... more »

 • Χ Α Μ Ε Ν Ο Σ Γ Υ Ρ Ν Α Σ

  Ό τ α ν χ α μ έ ν ο ς γ υ ρ ν ά ς σ τ α δ ρ ο μ ά κ ι α τ ο υ ς τ α χ έ ρ ι α π ο υ σ ε ο δ η γ ο ύ ν σ ε ά λ λ ο υ ς κ ό σ μ ο υ ς , σ ο υ κ λ έ β ο υ ν μ ι α α κ ό μ α π ν ο ή .
  Τ ο χ έ ρ ι π ο υ θ έ λ ε ι ς λ ε ί π ε ι κ α ι σ υ κ α τ α ν α λ ώ ν ε σ α ι , π ε θ α ί ν ε ι ς κ α ι μ α ζ ί σ ο υ π ε θ α ί ν ε ι κ α ι η ε λ π ί δ α ν α π ε τ ά ξ ε ι ς έ ξ ω α π ό τ ο κ ε λ ί .
  Η φ υ λ α κ ή π ο υ ε ί σ α ι κ λ ε ι σ μ έ ν ο ς φ α ν τ ά ζ ε ι τ ώ ρ α π α ρ ά δ ε ι σ ο ς , γ ι α τ ί ο κ ό σ μ ο ς έ ξ ω σ ε τ ρ ο μ ά ζ ε ι .
  Ο κ ό σ μ ο ς π ο υ σ ε β ά λ α ν ε σ ε τ ρ υ π ά ε ι σ α ν β έ λ ο ς ε ρ ω τ ι κ ό .... more »

 • α τ ι τ λ ο (ι σ ω ς ν α μ α ι γ ω ;)

  Φ α ν τ α σ ο υ μ ι α ε ι κ ο ν α
  α ν α ψ ε τ ο φ ω ς
  κ ο ι τ α τ ο α κ ρ ο κ ε ρ α μ ο
  ε ι ν α ι π α ν ω τ ο υ κ α θ η σ μ ε ν ο ε ν α χ ε λ ι δ ο ν ι... more »

 • τ α κ α λ α π α ι δ α κ ι α

  γ ι ν α μ ε ο λ ο ι τ α κ α λ α π α ι δ ι α
  μ ε π ι α ν ο κ α ι γ α λ λ ι κ α
  μ α ς π η γ α ν ε κ α ι σ τ ι ς ο υ ρ σ ο υ λ ι ν ε ς
  ι σ ω ς π α ψ α μ ε ν α ζ ο υ μ ε μ ε ι ν σ ο υ λ ι ν ε ς... more »