• ALL OF POETRY COULD BE REDUCED TO THE PREPARATIONS FOR POETRY (ELEMENTARY PROCESSES IN POETRY LEAD TO THE PREPARATION PHASE)

  I renounce a poem I have
  written, with this poem I demolish
  the subject of torment that follows
  language. In the morning
  the sun is bigger than us, who are at our best without artworks.

  Let this similar poem be better than
  the highest ideal of poetry existing in
  language itself. Since all I have said
  is partly their story and the last word
  after that is: poetry. And now
  the poet hopes for me.... more »

 • ČITAVA POEZIJA SE MOŽE SVESTI NA PRIPREMANJE ZA NJU (ELEMENTARNI PROCESI U POEZIJI VODE FAZI PRIPREMANJA)

  Odričem se jedne svoje napisane
  pjesme, s ovom pjesmom rušeći
  sadržaje patnji u pratnju
  jeziku. Sunce je ujutro
  veće od nas, najidealnijih bez djela.

  I nek je bolje ovo slično pjesmi od
  najviše idealne prisutne u samom jeziku.
  Jer sve što sam rekao
  dijelom već biva njihova priča i zadnja
  je riječ na to: poezija. Sada
  me se nada pjesnik.... more »

 • Gdje su kuhinje?

  Gdje su kuhinje?
  O, kako sam tužan za
  velikim jesenskim kuhinjama.
  To je bliže i bliže gladi
  nego okretu pisanja.
  Znaj za glad, čitaoče
  Ovog ravnog pisanja.... more »

 • I, pre-poet

  I, pre-poet,
  withdraw myself from the poem.
  I give myself the deadline of destiny aloud.
  I fill myself with a time before departure,
  but would I do that, don't know; the flow is
  complete and I couldn't persuade language
  to be itself and I curse the profit of every object.
  This eighth line: consciously I omit the shadow of my example
  from the illusion, and above all
  what would have its meaning without me -
  Today the pre-poem is in the middle
  although the margins are full of names.... more »

 • In my hiatus and in my poem

  In my hiatus and in my poem
  I have found this: One should not forget
  it's all about the reaction to writing about the question
  and about the answer to the reaction in question.... more »

 • Ja, predpjesnik

  Ja, predpjesnik,
  povlačim se iz pjesme.
  Zadajem si na glas rok sudbine.
  Napunih se vremenom pred taj izlazak,
  a da ću baš uraditi, ne znam; tok
  je cjelovit i jezik ne mogu nagovoriti
  na nj, urećući dobitak svakog predmeta.
  Ovaj osmi stih: svjestan ispuštam iz iluzije
  sjenku svog primjera, nadasve već
  ono što bi bez mene meni značilo —
  Predpjesma je danas u sredini
  iako su strane u imenima pune.... more »

 • Lamenting Poetry

  Look, I'm protected
  by the alibi of poetry,
  I'm writing a poem.... more »

 • OPLAKIVANJE POEZIJE

  Evo, sada sam zaštićen
  alibijem poezije,
  pišem pjesmu.
  I potreba za smislom
  daje mi veliki kredit
  za cik-cak pisanje.
  A neću, ipak, koristiti eksponente
  kolektivne zaštite
  uskličnik, upitnik, prekid.
  Koristit ću patnju. Tegobu Zapadnog Balkana.
  Otkud raspoloženje nego od stizanja:
  za vrijeme češljanja stigla je knjiga:
  Presecanje haosa. Na elegantan način
  postala je dio frizure.
  Tako jest: Jedna knjiga, Jedna pjesma,
  Jedan žuđeni put.
  Osjećam da je zaštita - prošlost, i
  čuvam emociju maske.

  Iživio sam svoju umjetničku snagu. To
  ne stane u zlokobnu kutiju
  mimo radne sreće.... more »

 • PREDPOEZIJA (1978-1984)

  *
  tumarati se jezikom može
  bez kraja.
  Zauzeti stav znači ponuditi
  predpjesmu čiji sadržaj
  ispunjavaju/nose uvjeti, stavovi,
  materijali, alati, podloge svojim
  značenjima.

  *
  Svako uzimanje
  pisaljke u ruku
  čin je poštenja

  *
  Povlačim se iz svih
  pjesama, da bih bio odgovoran
  za buduću pjesmu, načinjenu
  u radu na poeziji

  *
  Priprema je pjesma
  je predpjesma
  *
  tri slobode slobode
  slobode

  *
  ja tri puta godišnje
  mijenjam mišljenje
  o poeziji

  *
  jedan pjesnik
  manje jedan pjesnik
  jednako ništa pjesnika

  *
  jedna dvije tri četiri
  pet šest sedam osam
  devet deset jedanaest
  dvanaest trinaest
  četrnaest petnaest
  šesnaest sedamnaest
  osamnaest riječi pjesme

  *
  u Hrvatskoj ima
  121 stari pjesnik
  i 239 mladih pjesnika

  *
  tristo šezdeset metafora podijeljeno
  sa osamnaest pjesnika jednako
  dvadeset metafora i jedan pjesnik

  *
  tri do pet sadržaja
  plus pet sadržaja
  jednako osam do
  deset sadržaja

  *
  23. patnja

  *
  šteta
  što je poezija
  sve

  *
  ovdje počiva gola riječ
  samo rukom i mašinom
  zapisana,
  ja joj ne izmislih
  budućnost

  *
  državo, unakazit
  ću te poezijom

  *
  odričem se
  metafore

  *
  da sam pjesma
  bio bih ptica

  *
  ja se zalažem za poeziju
  a vi je samo pišete... more »

 • PRE-POETRY (1978-1984)

  *
  you can wander through language
  endlessly.
  To have an attitude means to offer
  a model: the pre-poem and its content
  fulfil/carry conditions, attitudes,
  materials, tools, backgrounds with its
  meanings.

  *
  Every grasping
  of a pen in hand
  is an act of honesty

  *
  I withdraw myself from all
  poems, ready to be responsible
  for the future poem, created
  through work on poetry

  *
  Preparation is a poem
  is a pre-poem

  *
  three freedoms freedoms
  freedoms

  *
  I change my opinion
  about poetry
  three times every year

  *
  one poet
  minus one poet
  equals zero poets

  *
  one two three four
  five six seven eight
  nine ten eleven
  twelve thirteen
  fourteen fifteen
  sixteen seventeen
  eighteen words in poem

  *
  in Croatia there are
  121 old poets
  and 239 young poets

  *
  three hundred metaphors divided
  by eighteen poets equals
  twenty metaphors and one poet

  *
  three to five subjects
  plus five subjects
  equals eight to
  ten subjects

  *
  23rd torment

  *
  it's a pity
  everything is
  poetry

  *
  here lies a naked word
  written
  only with hand and machine,
  I have not created
  a future for it

  *
  state, I'll disfigure
  you with poetry

  *
  I renounce
  metaphor

  *
  if I were a poem
  I would be a bird

  *
  I stand for poetry
  and you only write it... more »

 • Puno je pepela u srcu, c, r, s, u

  Puno je pepela u srcu, c, r, s, u
  A vatra i njene vatre badava gore
  Tome se je za veseliti. Bit ćemo
  kad tad sasvim nalik sebi u poeziji.
  Pojedinac i prekida vatru, pa prepisuje
  uzdah po uzdah. Doba je padajućeg teksta.
  Definitivno je klima u pismima.
  Milujem mostarinu, eto to je za reći.
  Čak mi se ne plače, mada predviđam tuđi plač
  i srodan je ko bora smiješku. Odlučivanje
  je plaćanje. Ustuknuti - treba!
  Nudili su mi dopodne, i punu zdjelu lovaca,
  a baš sam mrav koji sad pogledava djela prijatelja
  i misli, - mislim: Dobio sam dobrotu da je
  provedem pisanjem. Što će mi sve.
  Najzdraviji sam kad mislim na poeziju. Pisanje
  je ostatak samog rastanka. Kako je dubok
  površni smisao. Posižem za njom. Točno je to.
  Jedino - supstrat razloga po njoj jednak je ničemu.
  Sjećam se izjave: Tobožnji odmor od umjetnosti je tu.
  To ukrašavanje ukrasa tako je bijedno pored još bjednijeg:
  ljudskog spavanja i u slovima.

  Tko zna što sve može stići reći?
  A poezija je samo nastavak.... more »

 • So much ash in the heart, r, e, t, a, h

  So much ash in the heart, r, e, t, a, h
  And fire with its flames burns in vain.
  Something to be happy about. Sooner or later
  we will be exactly like ourselves in poetry.
  The individual interrupts fire and he copies
  sigh by sigh. The time of the falling text.
  Weather is definitely in the letters.
  I'm fondling the toll for the bridge, that much I can say.
  I don't want to cry, but I foresee the crying
  of the others and it is akin to wrinkling like a smile.
  To decide is to pay. Withdraw - you should!
  They hurt me in the morning, and my bowl was full of hunters,
  and I'm just like an ant looking at works of my friends
  and thinking - I think: They gave me kindness to
  translate into writing. I don't need everything.
  I'm healthiest when I think about poetry. Writing
  is a remnant from departure. So deep is
  superficial meaning. I reach for her. That's right.
  Only, the essence of reason equals nothing according to her.
  I remember a statement: The so called break from art is here.
  This ornamenting of ornaments is even more pathetic
  compared to human sleep and letters.

  Who knows what it could mean?
  And poetry is only a sequence.... more »

 • Što će mi prezime?

  Što će mi prezime?
  Da prezimim i da zimu nemam.
  Što će mi poezija?
  Ljeto me prekida, svugdje sam.
  Što će mi prezime
  Novčanik jadnih dogovora.
  Kako su jadni oni stremeći.
  Kako je ipak institucija ciljeva - jadna.... more »

 • U svom prekidu i svojoj pjesmi

  U svom prekidu i svojoj pjesmi
  nađoh ovo: Više se ne da zaboraviti
  da se radi o refleksu pisanja o pitanju
  i odgovoru oko refleksa pitanja.... more »

 • Where are the kitchens?

  Where are the kitchens?
  Oh, I'm so sad
  I miss big autumnal kitchens.
  This is closer and closer to hunger
  than to the twist in writing.
  Know the hunger, oh reader
  And read this flat writing.... more »

 • Why do I need a family name?

  Why do I need a family name?
  To familiarise and not to have a family.
  Why do I need poetry?
  Summer stops me short, I'm everywhere.
  Why do I need a family name,
  a wallet full of pathetic agreements.
  So pathetic are those who aspire.
  And an institution for achievements - still so pathetic.... more »